Foretakets navn og kontaktopplysninger:

Høegh-Krohn Psykologkonsult

Org.nr. 991238123

Kokstadvegen 23

5257 Bergen

Tel. 90511668

vibeke@psykologkonsult.no

Kontaktperson og behandlingsansvarlig:

Vibeke Høegh-Krohn

Bruk av personopplysninger (innsamling, oppbevaring, bruk) skal begrunnes og begrenses med hjemmel i lovverk. Det er strenge vilkår for å kunne samle inn, lagre og behandle personopplysninger og helseopplysninger. Helsepersonell må bl.a. følge Helsepersonelloven, Pasientjournalloven, Pasient-og brukerrettighetsloven og reglene i den nye personvernforordningen (GDPR).

Formål med behandling av personopplysninger:

Hvilke persondata innhentes, oppbevares og behandles:

Oppbevaringsperiode og sletting av opplysninger:

Personopplysninger som er innhentet og behandlet utover det som registreres i pasientjournalen (for eksempel henvendelser på e-post eller telefon), slettes så snart opplysningene ikke lenger er nødvendige for å oppfylle formålet med behandlingen. For å ivareta sikkerhet og taushetsplikt på best mulig måte, oppfordres du til å ikke sende personsensitive opplysninger/helseinformasjon via e-post eller sms.

Du har rett til å vite hvilke personopplysninger om deg som er registrert, og du kan kreve at personopplysninger rettes eller slettes dersom de er mangelfulle eller uriktige. Du har rett til innsyn i din journal. For retting og sletting av opplysninger i pasientjournal, er det begrensninger som følger av Helsepersonelloven. Det vises til regler for pasientjournalinnsyn og regler om sletting av journalopplysninger mht. pasienters rettigheter for innsyn og sletting av registrerte opplysninger (se Helsepersonelloven, Pasientjournalloven og Pasient- og brukerrettighetsloven).

Psykologen har et selvstendig ansvar som behandleransvarlig og dataansvarlig i egen virksomhet. Skulle det oppstå et sikkerhetsbrudd som resulterer i høy risiko for deg, skal du underrettes om dette så hurtig som mulig.

Tilbake til hovedsiden.