Psykolog Vibeke Høegh-Krohn

Tjenester

tre

Mange tar kontakt med psykolog fordi de har følt seg deprimert eller har slitt med angst over lengre tid. Andre søker hjelp hos psykolog for mer kortvarige problemer. Dette kan dreie seg om at man for eksempel føler seg utbrent og overbelastet i jobb, går gjennom en skilsmisse eller annen livsbelastning som man trenger å snakke med noen om. Noen ønsker hjelp til å mestre følelsesmessige sider ved det å ha en
kronisk eller alvorlig sykdom. En psykolog kan gi bistand på ulike måter; for eksempel utrede en problemstilling/vanske, tilby støttesamtaler i forbindelse med
livsbelastninger eller psykologisk behandling (for f.eks en depresjon eller angstlidelse).

Psykologer anvender behandlingsmetoder som er tilpasset klientens plager, behov og ønsker – og som via forskning har vist seg å ha  effekt (evidensbasert). Noen
behandlingsområder krever få timer (3-10 timer), mens andre kan kreve lengre oppfølging. Jeg anvender både kognitive, psykodynamiske, eksistensielle, mindfullness- og atferdsbaserte behandlingsmetoder.
Dersom du har helseforsikring, samarbeider jeg med godkjente behandlernettverk. Dette inkluderer Falck Helse, Speare AS og Moment Organisasjonspsykologi AS.

Jeg tilbyr både individualsamtaler og parsamtaler.

Frikort kan ikke benyttes. Henvisning fra lege er ikke nødvendig.
Psykologtjenesten er ikke en akutt-tjeneste. Personer som opplever akutt
psykologisk krise og/eller sliter med alvorlige selvmordstanker, oppfordres til å ta kontakt med det lokale hjelpeapparat/nødtjeneste (fastlege, legevakt). Bor du i Bergen kan du også ta kontakt med Livskrisehjelpen ved Bergen Legevakt (55 56 87 54). Er du mellom 15 og 30 år og er redd for at du er i ferd med å utvikle en
alvorlig psykisk lidelse, kan du ta kontakt med lavterskeltilbudet TOPS sin vakttelefon 55 95 85 85 i Bergen (betjent mellom 09.00-15.00 på hverdager).

Psykiske plager er vanlig. Til enhver tid opplever omtrent en fjerdedel av den voksne
befolkningen psykiske problemer med ulik grad av symptombelastning. Symptomer
kan være overdreven angst eller bekymring, nedstemthet utover vanlig variasjon i
humør, redusert energi og utmattelse, vansker med å regulere egne følelser,
søvnproblemer eller konsentrasjonsvansker. Psykiske plager er normalt i perioder av
livet, og trenger ikke være uttrykk for at man har en psykisk lidelse. Plagene kan
være forårsaket av ulike forhold som kriser, overbelastninger, samlivsbrudd eller for
eksempel konflikter. Begrepet psykisk lidelse benyttes først når symptomene har vart
i lengre tid, symptomene er vanskelige å hanskes med og er på et nivå slik at de
fyller kriterier for en klinisk diagnose. Psykologen kan hjelpe deg med å finne ut av
dette og hvilken type hjelp som eventuelt kan være nyttig for deg.

Psykologer har lang utdanning, erfaring og ekspertise om psykisk helse og psykiske
lidelser, om kartlegging, diagnostikk, psykologisk behandling og atferdsendring.
Psykologer er helsepersonell og virksomheten styres av både lovverk og fagetiske
prinsipper. Psykologer fører journal, har taushetsplikt (det er visse begrensninger ved
for eksempel fare for liv og helse) og man må ha offentlig lisens for å praktisere som
psykolog. Psykologen skal benytte kartleggings- og behandlingsmetoder som hviler
på anerkjent forskning. Psykologen vil ikke påta seg å hjelpe deg med noe som er
umulig å oppnå, eller påta seg å hjelpe deg med noe som psykologen ikke innehar
kompetanse på. Psykologen vil gi deg litt informasjon om rammer som regulerer
praksis i løpet av den første timen.

Det overordnede målet med psykoterapi er å hjelpe mennesker til å føle seg mer
tilfredse, mestrende og produktive – med seg selv og i sitt forhold til andre
mennesker.
Det finnes ulike psykologiske behandlingsformer; for eksempel kognitiv atferdsterapi,
psykodynamisk terapi eller interpersonlig terapi. De fleste psykologer blander
elementer fra ulike psykoterapiformer, slik at behandlingen passer til hver enkelt
klients ønsker og behov. Kliniske psykologer tilbyr som regel hjelp til både
enkeltpersoner og par. Noen tilbyr også gruppeterapi.
Psykoterapi er et aktivt samarbeid der du og psykologen gjennom dialog jobber med
å identifisere og endre tanker og/eller atferd som skaper negative følelser eller
problemer for deg. Psykoterapi er derfor ikke behandling der du er en passiv
mottaker av terapi.
Psykologens hovedverktøy er samtalen. For at du skal føle deg fri til å snakke åpent
– vil psykologen ønske å møte deg med en støttende, upartisk og ikke-dømmende
innstilling. Hvordan klienten opplever relasjonen til psykologen, har mye å si for
utbyttet av behandlingen. Om du ikke føler at psykologen er en god match for deg og
dine behov, vil det være viktig og veldig bra om du er åpen med psykologen om dette
siden den terapeutiske alliansen er en viktig ingrediens i god terapi. Psykologen vil
ikke ta dette personlig, men heller oppmuntre deg til å fortsette terapi hos en annen
behandler som kanskje passer bedre for deg og dine problemer.

De første timene vil psykologen gjøre litt kartlegging av problemet ditt; hvordan det
har utviklet seg, hvilke symptomer du plages med og hva du har gjort selv for å
mestre problemet. Psykologen vil gjerne ønske å vite litt om familiebakgrunn,
utdanning og arbeidssituasjon, helse, sosialt nettverk, dine ressurser og interesser.
Denne informasjonen er viktig for å gi psykologen en god forståelse av deg og din
situasjon, og i hvilken kontekst de psykiske problemene har oppstått og hvordan det
virker inn på ulike deler av livet ditt.
Det er også vanlig å lage en behandlingsplan i samarbeid med klienten,- det vil si en
mer eller mindre detaljert avtale om mål for behandlingen. Dersom du kun har behov
for å snakke med psykolog tre-fire timer fordi du opplever et smertefullt samlivsbrudd,
vil en detaljert behandlingsplan nok ikke være så aktuelt – her vil personens ønske
kanskje være å få snakket ut om krisen, få å innspill som kan være til hjelp for å
forstå og akseptere følelser og reaksjoner eller tips om hva personen kan gjøre for å
føle seg bedre. Strever du for eksempel med en sosial angstlidelse, vil det være mer
relevant å lage et mer konkret mål for behandlingen og hvordan du kan nå målet ditt
for mestre problemene (for eksempel vil planen si noe om hva du ønsker å oppnå,

Varighet avhenger blant annet av hva som er målet for behandlingen, om du har en
psykisk lidelse og alvorlighetsgraden av denne, og om du greier å jobbe med
problemene dine på egen hånd mellom timene med psykologen (for eksempel øve
deg på å gå turer i parken som et ledd i å mestre en frykt for fremmede hunder) og
hvor hyppig du har timer. Noen føler seg litt stresset de første timene siden
problemene dine får økt fokus. Det er naturlig og forståelig, men vil som regel gå
over etter hvert. Andre føler seg raskt mer håpefulle bare ved å ha tatt grep om sitt
problem eller ved å ha fått et innspill fra psykologen som har gitt dem et nytt
perspektiv. Generelt kan vi si at ved lettere psykiske lidelser vil mange begynne å
føle seg bedre etter 6 – 12 timer.

Tegn på at en psykolog kan være til hjelp for deg kan være at:

VIDEOSAMTALE

Videosamtale foregår via en enkel, sikker og kryptert kommunikasjonsløsning som tilfredsstiller sikkerhetsnormen for helse- og omsorgssektoren (du må benytte BankID).

For å ivareta pasientsikkerheten, er videosamtaler i de fleste tilfeller ikke egnet for oppfølging av personer som har alvorlig psykisk lidelse (f.eks ved psykose, suicidalfare, alvorlig depresjon eller alvorlig rusproblematikk). I slike tilfeller skal du ta kontakt med legevakt, fastlege eller distriktspsykiatrisk senter/DPS for videre hjelp.

Betaling skjer via kortbetaling levert av Stripe. Gjelder ikke klienter som får dekket honorar av forsikringsselskap eller arbeidsgiver.
Avbestilling av oppsatt time må skje innen 48 timer før oppsatt tid. Senere avbestilling medfører et avbestillingshonorar. For nærmere informasjon se i meny under Info/pris.

Slik fungerer videosamtaler:

Du må først ha en timeavtale som heter «videosamtale» (se online timebestilling).
Jeg vil anbefale at du benytter datamaskin eller nettbrett fremfor mobil, da dette er mer komfortabelt ved lengre samtaler. Noen minutter før timen din, går du til psykologkonsult.confrere.com eller benytt knapp for videosamtale for å komme direkte til linken.

Ha BankID tilgjengelig og følg anvisningene.

PS. Du trenger ikke laste ned noe for å bruke videokonsultasjon.

Sørg for best mulig nettdekning (denne testes i forbindelse med at du logger deg på), og at du kan sitte alene og uforstyrret gjennom samtalen.

Jeg kontakter deg til avtalt tid.

(skulle du få problemer med videoløsningen, vil jeg ringe deg opp på telefon).

Velkommen til videosamtale!